Mevcut Bütün Sektörlere Hizmet Vermeye Devam Ediyoruz

HEMEN TEKLİF AL

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Hizmeti

01/01/2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre işveren mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için çalışan sayısına göre ve tehlike sınıfını göre iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve sağlık personeli bulundurmakla yükümlüdür.

 • 50 ve üzeri çalışanı olan sanayiden sayılan ve sürekli 6 ay çalışan işletmeler
 • 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 tarihi itibari ile
 • 50′den az çalışanı olan Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 31/12/2023 tarihi itibari ile (28/7/2020’de erteleme gelmiştir)

İş Sağlığı ve Güvenliği HizmetimizA,B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanlarımızla, iş yeri tehlike sınıfına göre firmalara iş güvenliği hizmetleri vermekteyiz.

Bu kapsamda verdiğimiz hizmetler:

 1. İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulamasına katılmak,risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak
 2. İş yerinde İş sağlığı ve Güvenliği açısından alınması gereken bütün önlemleri işverene bildirmek
 3. Çalışma ortamı gözetimini yapmak ,iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım,kotrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek
 4. Çalışanlara yapılan iş göz önünde bulundurularak iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermek
 5. Kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak
 6. İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yapmak
 7. İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için çalışmalar yapmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak,
 8. Acil durumlarla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek.
 9. Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlamak
 10. İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulamasını takip etmek

İşyeri Hekimliği Hizmeti

01/01/2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 6331 sayılı iş kanununa göre işveren; mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak şekilde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için çalışan sayısına göre ve tehlike sınıfına göre iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli bulundurmakla yükümlüdür.

İş Yeri Hekimi, İSG hizmetlerinin sunulması için iş yerlerinin çalışan sayısına göre ve tehlike sınıfına göre bulundurulması gereken personeldir. İşyeri hekimi kapsamında verdiğimiz hizmetleri aşağıda görebilirsiniz.

Rehberlik Hizmetleri

 1. İş yeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapar.
 2. İş yerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak işyerinin tasarımı, kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi konularının iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş sağlığı kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunur.
 3. İş yeri hekimi, iş yerinde çalışanların sağlığının geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunur.
 4. İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılır. İşin yürütülmesinde ergonomik ve psikososyal riskler açısından çalışanların fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile çalışanın uyumunun sağlanmasında çalışmalar yapar. Çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapar ve bu araştırma sonuçlarını rehberlik faaliyetlerinde dikkate alır.
 5. İş yeri hekimi; kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletler dahil olmak üzere işyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetler. Çalışanlara yürütülen işin gerektirdiği beslenme ihtiyacının ve uygun içme suyunun sağlanması konularında tavsiyelerde bulunur.
 6. İş yerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunur.
 7. İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmadığı halde çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapar ve işverene önerilerde bulunur.
 8. İş yeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirir.

Risk Değerlendirme Çalışmaları

 1. İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.
 2. İş yeri hekimi; gebe veya emziren kadınlar, 18 yaşından küçükler, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı olanları dikkate alır. Kronik hastalığı olanlar, yaşlılar, malul ve engelliler, alkol, ilaç ve uyuşturucu bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi özel politika gerektiren grupları yakın takip eder. Bunları koruma altına alır, bilgilendirir ve yapılacak risk değerlendirmesinde özel olarak dikkate alır.

Sağlık Gözetimi

 1. İş yeri hekimi, sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile ilgili olarak çalışanları bilgilendirir ve onların rızasını alır.
 2. İş yeri hekimi, gece postaları da dâhil olmak üzere çalışanların sağlık gözetimini yapar.
 3. İş yeri hekimi, çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar doğrultusunda periyodik muayene yapar. İş yerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda; az tehlikeli sınıftaki işlerde en geç beş yılda bir, tehlikeli sınıftaki işlerde en geç üç yılda bir, çok tehlikeli sınıftaki işlerde en geç yılda bir tekrarlar. Özel politika gerektiren grupta yer alanlardan çocuk, genç ve gebe çalışanlar için en geç altı ayda bir defa olmak üzere periyodik muayeneyi tekrarlar. Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır.
 4. Çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi ile gerekli tetkiklerin sonuçlarını mevzuata uygun olarak düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek.
 5. Özel politika gerektiren gruplar, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı alanlar, kronik hastalığı, madde bağımlılığı, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi çalışanların, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı almış çalışanın olması durumunda kişinin çalıştığı ortamdaki diğer çalışanların sağlık muayenelerini tekrarlamak.
 6. Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını planlayarak işverenin onayına sunmak ve alınan sonuçların çalışanların sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak.
 7. Çalışanların sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde işe dönüş muayenesi yaparak eski görevinde çalışması sakıncalı bulunanlara mevcut sağlık durumlarına uygun bir görev verilmesini tavsiye ederek işverenin onayına sunmak.
 8. Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmalarının yanı sıra gerekli hijyen eğitimlerini vermek, gerekli muayene ve tetkiklerinin yapılmasını sağlamak.
 9. İşyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve bu konuları da içerecek şekilde yıllık çalışma planını hazırlayarak işverenin onayına sunmak, uygulamaların takibini yapmak ve mevzuata uygun yıllık değerlendirme raporunu hazırlamak.
 10. Bir başka işverenden iş görmek için işyerine geçici olarak gönderilen çalışanlar ile alt işveren çalışanlarının yapacakları işe uygun olduğunu gösteren sağlık raporlarının süresinin dolup dolmadığını kontrol etmek.

Eğitim Belgelendirme ve Kayıt Çalışmaları

 1. İş yeri hekimi, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yapar işverenin onayına sunar ve uygulamalarını yaparak kontrol eder.
 2. İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek.
 3. Yöneticilere, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve çalışanlara genel sağlık, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları, kişisel koruyucu donanımlar ve toplu korunma yöntemleri konularında eğitim vermek, eğitimin sürekliliğini sağlamak.
 4. İş yeri hekimi ile birlikte çalışanları işyerindeki riskler, sağlık gözetimi, yapılan işe giriş ve periyodik muayeneler konusunda bilgilendirmek.
 5. İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve sağlık gözetimi sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu iş güvenliği uzmanı ile işbirliği halinde mevzuata uygun olarak hazırlamak.
 6. Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri İSG KATİP sistemi üzerinden Genel Müdürlüğe bildirmek.

Diğer Çalışmalar

 1. Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını değerlendirmek.
 2. Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak.
 3. İş yeri hekimi ile birlikte işyerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi ve eğitim sağlanması için ilgili taraflarla işbirliği yapmak.
 4. İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizi, iş uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik programlar ile yeni teknoloji ve donanımın sağlık açısından değerlendirilmesi ve test edilmesi gibi mevcut uygulamaların iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak.
 5. Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Yönetmeliğine göre meslek hastalığı ile ilgili sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili hastaneler ile işbirliği içinde çalışmak, iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan çalışanların rehabilitasyonu konusunda ilgili birimlerle işbirliği yapmak.
 6. İş yeri hekimi ile birlikte iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak.
 7. Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerinin hazırlanmasında iş güvenliği uzmanına katkı vermek.
 8. Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını iş güvenliği uzmanıyla birlikte hazırlamak.
 9. İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

Diğer Sağlık Personeli Hizmeti

Diğer sağlık personeli bulundurma yükümlülüğü çok tehlikeli sınıfta faaliyet gösterilmesi ve 10+ üzeri çalışan bulundurulması durumunda geçerlidir. Bu kapsamında verdiğimiz hizmetleri aşağıda görebilirsiniz.

Rehberlik Hizmetleri

 1. Diğer sağlık personeli, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışır.
 2. Veri toplar ve gerekli kayıtları tutar.
 3. Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazar ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olur.
 4. Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlar.
 5. İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışır.
 6. Çalışanların sağlık eğitiminde görev alır.
 7. İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışır.
 8. İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütür.
 9. İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlar ve bu kişilerle işbirliği yapar.

Diğer Sağlık Personeli Nerelerde ve Ne Zaman Çalışabilir?

İşyeri Hekimi çalıştırmak zorunda olan her işletme ayrıca Diğer Sağlık Personeli de çalıştırmak zorundadır. 01.01.2015 tarihinden sonra işyerleri ile sözleşme yapan Diğer Sağlık Personeli ise belge sahibi olmak zorundadır.

İşyeri hemşireliği veya diğer sağlık personeli eğitimini toplam süresi 90 saat olarak tanımlanmaktadır. Eğitim süresinin ilk 45 saati uzaktan eğitim, son 45 saati ise yüz yüze eğitim olarak verilmektedir. Diğer sağlık personelinin ve işyeri hemşiresinin çalışma süresi çalıştıkları iş yerine göre değişmektedir. İş yerinin tehlike sınıfına bağlı olarak 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli veya tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 35 dakika ayrılması gerekmektedir. Diğer işyerlerinden; az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika, tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 9 dakika, çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika süre ayırılması gerekmektedir. 100 çalışanı olan tehlikeli sınıftaki bir işyeri örnek alınacan olursa ayda 15 saat bu işyerinde hizmet verilmesi gerekmektedir.

Risk Değerlendirme – Risk Analizi

Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini
Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,
Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları ifade eder.

Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir.
Çalışanların risk değerlendirmesi çalışması yapılırken ihtiyaç duyulan her aşamada sürece katılarak görüşlerinin alınması sağlanır.

İşveren Yükümlülüğü

MADDE 5 – (1) İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.
(2) Risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmiş olması; işverenin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
(3) İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilere risk değerlendirmesi ile ilgili ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belgeyi temin eder.

Risk Değerlendirmesi Ekibi

MADDE 6 – (1) Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.
a) İşveren veya işveren vekili.
b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.
c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.
ç) İşyerindeki destek elemanları.
d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.
(2) İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir.
(3) Risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu işveren veya işveren tarafından ekip içinden görevlendirilen bir kişi tarafından da sağlanabilir.
(4) İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar, görevlerini yürütmeleri sebebiyle hak ve yetkilerini kısıtlayamaz.
(5) Risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişiler işveren tarafından sağlanan bilgi ve belgeleri korur ve gizli tutar.

Risk Değerlendirmesinin Yenilenmesi

MADDE 12 – (1) Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.
(2) Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir.
a) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.
b) İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.
c) Üretim yönteminde değişiklikler olması.
ç) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.
d) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.
e) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.
f) İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması durumlarında yenilenmelidir.

Acil Durum Eylem Planı

Acil Durum: İş yerinin bütününde veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylardır.

Acil Durum Ekibi: Yangın olayı, deprem ve benzeri doğal afetlerde iş yerinde bulunanların tahliyesini sağlamak amacıyla oluşturulan ekip olup, gerçekleşen olaya ilk müdahaleyi yapan, arama-kurtarma ve söndürme operasyonlarına katılan ve gerektiğinde ilk yardım uygulayan işletme bünyesinde oluşturulan ekiplerdir.

Acil Durum Eylem Planı: İşletmelerde olası acil durumlarda yapılması gereken iş ve operasyonlar dâhil bu bilgilerin ve uygulamaya yönelik fiillerin yer aldığı planların tümüne denir.

Acil Durum Eylem Planı’nın asli amacı, çevre sağlığı, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile alakalı olası meydana gelebilecek acil durumların önceden tespit edilmesi ve bu durumların etkilerinin en aza indirilmesi için bu gibi durumlarda uygulanması gereken işlerin planlanması ve alınacak tedbirlerin tanımlanması suretiyle işyerine özel bir kontrol mekanizması kurulması sistemidir..

Acil Durum Eylem Planı

Acil Durum Eylem Planı

Muhtemel Acil Durumların Belirlenmesi

İş yerinde yürütülen faaliyetler, kullanılan malzeme ve ekipmanlar, atıklar, bölgenin jeolojik yapısı, iş yeri bölgesindeki komşu kuruluşlar ve o zamana kadar geçen süreçte meydana gelmiş doğal afet niteliğindeki olaylar incelenmesi, gerek bu somut durumların, gerekse işyerinin bulunduğu bölgenin maruz kalma ihtimalinin olabileceği doğal afetlerin yaratabileceği acil durumlar belirlenir ve Acil Durum eylem Planı’na kaydedilme suretiyle kayıt altına alınır.

Acil Durum Müdahale Ekibinin Oluşturulması

 • Yangın Söndürme Ekibi,

 • Koruma ve Kurtarma Ekibi,

 • Tahliye Ekibi,

 • İlkyardım Ekibi.

 • Söndürme ve Kurtarma ekipleri ,

 • İlk yardım ve Koruma ekipleri, iş yeri tehlike sınıfın göre ve çalışan sayısına göre değişmektedir.

Acil Durum Müdahale Ekibinin Eğitimi

Acil durum müdahale ekiplerinin görev, yetki ve sorumlulukları hakkında verilecek eğitimler ÖNCE İNSAN OSGB tarafından organize edilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

6331 Sayılı İş kanunu Madde 16 ya göre bütün çalışanların aşağıdaki konuları içeren İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi almaları zorunludur.

 • 1. Genel Konular

  a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
  b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
  c) İşyeri temizliği ve düzeni,
  ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

  2. Sağlık Konuları

  a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
  b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
  c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
  ç) İlkyardım

  3. Teknik Konular

  a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
  b) Elle kaldırma ve taşıma,
  c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
  ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
  d) Ekranlı araçlarla çalışma,
  e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
  f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
  g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
  ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
  h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
  ı) Tahliye ve kurtarma

  Diğer Eğitimler

  • Risklerin tespiti ve değerlendirmesi eğitimi
  • Kapalı Alanda Çalışma
  • Yüksekte çalışma
  • KKD kullanımı ve önemi
  • Acil Haller Eğitimi
  • İlk Yardım Eğitimi

Mobil Sağlık Hizmeti

İşyerlerinde çalışanların sağlık muayenelerinin de yapılması yasal bir yükümlülüktür. Çalışanların sağlık kayıtlarının işe girişten itibaren başlanarak kanuni sürelerle yenilenmesi ve saklanması gerekmektedir. Bu hizmetlerimizi kendi donanımlı araçlarımızla “mobil olarak” işyerlerinizde sunmaktayız. Sağlık kontrollerinin zamanında yapılması oluşacak problemlerin önceden tespit edilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacaktır. ÖNCE iNSAN OSGB iş yeri hekimi hizmetleri, ağır ve tehlikeli işler çalışma raporu, portör muayenesi, sağlık taramaları, solunum fonksiyon testi, kan ve idrar tetkikleri, akciğer grafisi, kulak odiosu vb. gibi tüm sağlık hizmetlerini uzman kadrosu ile vermektedir.

Laboratuar Tetkikleri

 1. Kan sayımı (Hemogram)
 2. Tam idrar tahlili (T.İ.T.)
 3. Karaciğer fonksiyon testleri
 • SGOT (AST)
 • SGPT (ALT)
 • Gamma-GT
 • LDH
 1. Böbrek fonksiyon testleri
 • Üre
 • Kreatinin
 • Ürik Asit
 1. Serolojik tetkikler
 • Anti HBs
 • HBsAg
 • Anti HCV
 • HIV 1+2 ve Diğer Hepatit Markerleri
 1. Toksikolojik tetkikler
 • İdrarda/Kanda Kurşun
 1. İdrarda/kanda toluen, fenol, valin mandalik asit, hippurik asit… vs

Akciğer Grafisi


T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından açıklandığı üzere “Periyodik İşçi Sağlığı” taramalarda kullanılan akciğer filmlerinin büyüklüğü DÜNYA ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ(ILO) normlarına göre 35×35 cm veya daha büyük boyutlarda ve 1 veya 2. Teknik kalitede olması gerekmektedir.

Akciğer grafileri 35×35 cm ebadında olup röntgen teknisyenimiz tarafından çekilip radyoloji uzmanımız tarafından değerlendirilerek raporlandırılmaktadır.

Odyometri

Gürültülü ortamlarda çalışılması sonucu oluşabilecek işitme kaybının değerlendirilmesi amacıyla işitme testi (odiometri) uygulanır. Mobil sağlık tarama aracımızda işitme testi, uygun ses izolasyonu yapılmış özel kabinde, yapılmaktadır.

Testlerimiz odyometristlerimiz tarafından yapılmakta, Kulak Burun Boğaz Uzmanımız tarafından değerlendirilerek raporlandırılmaktadır.


Solunum Fonksiyon Testi ( SFT )

Solunum Fonksiyon Testi kişilerin uygun şartlarda solunum fonksiyonlarını ve kapasitelerini ölçmeye yarayan testtir.

İş yerinde gaz, toz, duman ve kimyasallara maruz kalınması sonucu solunum yolları ve akciğer hastalıklarına yakalanma riskinin değerlendirilmesi amacıyla uygulanır.

Solunum Fonksiyon testi, SFT eğitim sertifikalı hemşirelerimiz tarafından yapılmakta,  Göğüs ve Astım Hastalıkları Uzmanımız tarafından değerlendirilip raporlandırılmaktadır.

 Portör Taraması

Portör taraması; Akciğer filmi,
Boğaz kültürü,
Gaita kültürü,
Gaita mikroskobisi
Klinik muayeneden oluşmaktadır.

Mobil sağlık tarama aracımızda alınan numuneler usulüne uygun koşullarda muhafaza edilerek, laboratuarda çalışılıp sonuçları raporlandırılmaktadır.

Aşı Uygulamaları

Mobil sağlık tarama aracımızda aşı uygulamaları; uygun soğuk zincir kuralları gözetilerek, sağlık memuru ve hemşireler tarafından yapılmaktadır.

Tetanos aşısı
Hepatit aşıları (hepatit testleri sonucu uygun hastalara uygulanmaktadır.)
Grip aşıları (mevsimsel salgın nedeni ile oluşabilecek iş gücü kaybını engellemek için) istek doğrultusunda yapılmaktadır.

Ağır ve Tehlikeli İş Görebilir Raporu

Ağır ve Tehlikeli İşler Raporları deneyimli işyeri hekimlerimiz tarafından 16 Haziran 2004 Tarihli 25494 sayılı resmi gazetede yayınlanan Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği uyarınca verilmektedir

Patlamadan Korunma Dökümanı

İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için alınması gerekli önlemleri belirlemek amacıyla hazırlanan ve 26/12/2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında (10.madde) işverenler tarafından patlamadan korunma dokümanı hazırlanması gerekmektedir.

Patlamadan Korunma Dökümanı

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşturma ihtimali bulunan işyerlerinde uygulanır.

Patlamadan Korunma DÖkümanı Nedir ?

İş yerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla hazırlanan dokümanı,

Patlayıcı Ortam Nasıl Oluşur ?
Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımı,
ifade eder.

Patlamadan Korunma Dökümanı Neden Gereklidir ?

Herhangi bir acil durumda işletme içerisindeki personel nasıl hareket edeceğini bilmezse can ve mal kaybı yaşanabilir. İşte bu tür can ve mal kaybı gibi olayların yaşanmaması için, bu işletmelerde Patlamadan Korunma Dökümanı hazırlanması ve bu doküman ışığında gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Patlamadan Korunma Dökümanı, işletme içinde bulunan personelin zarar görmesini önlemek, iş makinelerinde herhangi bir patlama meydana gelme riskini en aza indirmek ve tehlikeli durumlarda oluşabilecek zararların mümkün olduğunca önüne geçmek için gerekenleri belirten belgelerdir.

Parlayıcı, patlayıcı madde ihtiva eden ortamların tehlikeli bölge tanımlanması ve patlamadan korunma dokümanının hazırlanması işverenin yükümlülüğündedir.

DİKKAT: 20/06/2012 tarihli, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında  Patlamadan Korunma Dokümanı bulunmayan kuruluşlara faaliyet durdurma ve  idari para cezaları uygulanabilmektedir.

Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlanması

Patlamadan Korunma Dokümanında;
a) Patlama riskinin belirlendiği ve değerlendirildiği hususu,
b) Bu Yönetmelikte belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınacak önlemler,
c) İşyerinde Ek-1’e göre sınıflandırılmış yerler,
ç) Ek-2 ve Ek-3’te verilen asgari gereklerin uygulanacağı yerler,
d) Çalışma yerleri ve uyarı cihazları da dahil olmak üzere iş ekipmanlarının tasarımı, işletilmesi, kontrolü ve bakımının güvenlik kurallarına uygun olarak sağlandığı,
e) İşyerinde kullanılan tüm ekipmanın 25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine uygunluğu, yazılı olarak yer alır.

EK – 1

Patlayıcı Ortam Oluşabilecek Yerlerin Sınıflandırılması

Bu Yönetmeliğin 5, 6, 9 ve 10 uncu maddelerine göre önlem alınması gereken yerlerde aşağıda belirtilen sınıflandırma sistemi uygulanır.

1 –Patlayıcı ortam oluşabilecek yerler
Çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için özel önlem alınmasını gerektirecek miktarda patlayıcı ortam oluşabilecek yerler, bu Yönetmeliğe göre tehlikeli kabul edilir.
Çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için özel önlem alınmasını gerektirecek miktarda patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunmayan yerler bu Yönetmeliğe göre tehlikesiz kabul edilir.
Parlayıcı ve/veya yanıcı maddelerin hava ile yaptıkları karışımların, bağımsız olarak bir patlama meydana getirmeyecekleri yapılacak araştırmalarla kanıtlanmadıkça, bu maddeler patlayıcı ortam oluşturabilecek maddeler olarak kabul edilir.

2 – Tehlikeli yerlerin sınıflandırılması
Tehlikeli yerler, patlayıcı ortam oluşma sıklığı ve bu ortamın devam etme süresi esas alınarak, bölgeler halinde sınıflandırılır.
Ek-2’ye göre alınacak önlemler, yapılan bu sınıflandırmaya göre belirlenir.
Bölge 0:Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık oluştuğu yerler.
Bölge 1
Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın normal çalışma koşullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerler.
Bölge 2: Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışarak normal çalışma koşullarında patlayıcı ortam oluşturma ihtimali olmayan yerler ya da böyle bir ihtimal olsa bile patlayıcı ortamın çok kısa bir süre için kalıcı olduğu yerler.
Bölge 20: Havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların, sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık patlayıcı ortam oluşturabileceği yerler.
Bölge 21: Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların ara sıra patlayıcı ortam oluşturabileceği yerler.
Bölge 22: Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların patlayıcı ortam oluşturma ihtimali bulunmayan ancak böyle bir ihtimal olsa bile bunun yalnızca çok kısa bir süre için geçerli olduğu yerler.

Not: Tabaka, tortu veya yığın halinde tutuşabilir tozların bulunduğu yerler, patlayıcı ortam oluşturabilecek diğer bir kaynak olarak dikkate alınmalıdır.

EK – 2

Çalışanların Sağlık Ve Güvenliklerinin Patlayıcı Ortam Risklerinden Korunması İçin Asgari Gerekler

Bu ekte belirtilen gereklilikler aşağıdakilere uygulanır;
a) İş yerlerinin, iş yeri birimlerinin, iş ekipmanları veya kullanılan maddelerin özellikleri ya da patlayıcı ortam riskine neden olabilecek faaliyetlerden kaynaklanan tehlikeler uyarınca Ek-1’e göre tehlikeli olarak tanımlanabilecek yerlere

 1. b) Tehlikeli olarak sınıflandırılan yerlerde bulunan ekipmanların güvenli bir şekilde çalışması için gerekli olan veya bu ekipmanların güvenli çalışmasına yardımcı olan ancak kendisi tehlikeli bölgede bulunmayan ekipmanlara
 2. Organizasyon önlemleri
  1.1. Çalışanların eğitimi
  İşveren, patlayıcı ortam oluşabilen yerlerde çalışanlara, patlamadan korunma konusunda yeterli ve uygun eğitimi sağlar.
  1.2. Yazılı talimatlar ve çalışma izni
  Patlamadan Korunma Dokümanında gerekli görülmesi halinde;
  a) Tehlikeli yerlerdeki çalışma, işveren tarafından düzenlenen yazılı talimatlara uygun yapılır.
  b) Gerek tehlikeli işlerin yapılmasında, gerekse başka çalışmaları etkileyerek tehlikeye neden olabilecek diğer işlerin yapılmasında, çalışma izin sistemi uygulanır.
  Çalışma izni, bu konuda yetkili ve sorumlu olan bir kişi tarafından işe başlamadan önce yazılı olarak verilir.
 3. Patlamadan Korunma Önlemleri
  2.1. Patlama tehlikesine neden olabilecek yanıcı gazlar, buharlar, sisler veya tutuşabilir tozların isteyerek veya istemeyerek ortaya çıkması halinde, bunların güvenli bir yere uygun şekilde yönlendirilmesi veya uzaklaştırılması sağlanır, bunun yapılması pratik olarak mümkün değilse yayılmalarını önleyecek başka uygun önlemler alınır.
  2.2. Eğer patlayıcı ortam birkaç çeşit parlayıcı ve/veya yanıcı gazlar, buharlar, sisler veya tozlardan oluşuyorsa, alınacak koruyucu önlem en yüksek riske uygun olur.
  2.3. Özellikle, çalışanların ve çalışma ortamının statik elektrik taşıyıcısı veya üreticisi olabileceği durumlarda, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen tutuşturma tehlikesinin önlenmesinde, statik elektrik boşalmaları da dikkate alınır. Patlayıcı ortamı tutuşturabilen statik elektrik oluşumunu önlemek için çalışanlara uygun malzemeden yapılmış kişisel koruyucu donanımlar verilir.
  2.4. Tesis, ekipman, koruyucu sistemler ve bunlarla bağlantılı cihazların patlayıcı ortamda güvenle kullanılabileceğinin, Patlamadan Korunma Dokümanında belirtilmesi halinde bunlar hizmete sokulabilir. Bu kural 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’nin 4 üncü mükerrerinde yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmeliğe (94/9/AT) göre ekipman veya koruyucu sistem sayılmayan ancak tesiste yerleştirildikleri yerlerde kendileri bir tutuşturma tehlikesi oluşturan iş ekipmanları ve bağlantı elemanları için de geçerlidir. Bağlantı elemanlarında herhangi bir karışıklığa meydan vermemek için gerekli önlem alınır.
  2.5. Patlama riskini en aza indirmek ve olası bir patlamada, patlamayı kontrol altına almak, işyerine ve iş ekipmanlarına yayılmasını en aza indirebilmek için; işyerleri, iş ekipmanları ve bunlarla bağlantılı tüm cihazların tasarımı, inşası, montajı ve yerleştirilmesi, bakım, onarım ve işletilmesinde gerekli tüm önlemler alınır. Her bakım ve onarım sonrasında tesisin, ekipmanların veya koruyucu sistemlerin Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmeliğe (94/9/AT) uygunluğunun devam edip etmediği, bağlantılarının ve montajlarının durumu kontrol edilir. İş yerlerinde patlamanın fiziksel tesirlerinden çalışanların etkilenme riskini en aza indirmek için uygun önlemler alınır.
  2.6. Gereken durumlarda, patlama şartları oluşmadan önce, çalışanların sesli ve/veya görsel işaretlerle uyarılması ve ortamdan uzaklaşması sağlanır.
  2.7. Patlamadan Korunma Dökümanında belirtildiği takdirde; bir tehlike durumunda çalışanların tehlikeli bölgeden anında ve güvenli bir şekilde uzaklaşabilmeleri için tahliye sistemi kurulur ve her an işler durumda bulunması sağlanır.
  2.8. Patlayıcı ortam oluşabilecek bölümleri bulunan işyerlerinde; faaliyete başlanılmadan önce bütün işyerinin patlama yönünden güvenliğinin sağlandığı kanıtlanacaktır. Patlamadan korunmayı sağlamak için bütün koşullar yerine getirilir. Patlama yönünden güvenliğin sağlandığının kanıtlanması, patlamadan korunma konusunda eğitim almış ve/veya deneyimli ehil kişilerce yapılır.
  2.9. Yapılan risk değerlendirmesinin gerektirmesi halinde;
  a) Her hangi bir güç kesilmesinin ilave risklere neden olabileceği durumlarda, bu durumda kullanılacak ekipmanın ve güvenlik sistemlerinin, tesisin diğer kısımlarından bağımsız olarak güvenli bir şekilde çalışmasını sürdürmesi mümkün olmalıdır.
  b) Otomatik proseslerde amaçlanan çalışma koşullarından herhangi bir sapma meydana geldiğinde, otomatik sistemle bağlantılı ekipmana ve koruyucu sistemlere güvenliği tehlikeye atmamak şartıyla el ile müdahale yapılabilir. Bu müdahale sadece bu işte yetkili çalışanlar tarafından yapılır.
  c) Sistemin acil durdurulması halinde, biriken enerji mümkün olduğu kadar çabuk ve güvenli bir şekilde boşaltılır veya tehlike oluşturmayacak şekilde izole edilir.

EK-3

Ekipmanların Ve Koruyucu Sistemlerin Seçiminde Uyulacak Kriterler

Risk değerlendirmesine göre hazırlanan patlamadan korunma dokümanında aksi belirtilmemesi halinde patlayıcı ortam oluşabilecek tüm yerlerdeki ekipman ve koruyucu sistemler, Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelikte (94/9/AT) belirtilen kategorilere göre seçilir.
Özellikle gazlar, buharlar, sisler ve tozlar için aşağıda belirtilen bölgelerde, karşılarında verilen kategorideki ekipman kullanılır.

Bölge 0 veya Bölge 20: Kategori 1 ekipman,
Bölge 1 veya Bölge 21: Kategori 1 veya 2 ekipman,
Bölge 2 veya Bölge 22: Kategori 1, 2 veya 3 ekipman.
Not: Patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan yerlerde 26/12/2003 tarihinden sonra üretilen veya işyerinde kullanılan iş ekipmanları Ek-2’de belirtilen asgari gerekleri ve bu ekte belirtilen kriterleri karşılamak zorundadır.